Welkom Samenwerken Mediation
 

Mediation algemene info

 
 

Zakelijke mediation

 
 

Interne mediation

 
 

De mediators

 

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

Voorwaarden voor een geslaagde Mediation.

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen;
• de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een
oplossingsovereenkomst aan te gaan

NMI Mediation Reglement Bij mediation worden bepaalde regels gehanteerd. Deze zijn vastgelegd in het NMI Mediation Reglement. De basisprincipes van mediation zijn in het reglement vastgelegd.
Vrijwilligheid en vrijblijvendheid, tot aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst
Elke mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid van alle daarbij betrokkenen. Niemand is verplicht tot mediation. Dit betekent ook dat elke partij, maar ook de mediator, op elk tijdstip in de procedure het recht heeft zich daaruit terug te trekken. Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt de gezamenlijk bereikte overeenstemming vastgelegd.

Beslotenheid en geheimhouding zijn twee essentiële kenmerken van mediation. Daardoor kunnen partijen tijdens de mediation-procedure vrijuit met elkaar van gedachten wisselen; mondeling en schriftelijk. Partijen en de mediator waarborgen deze geheimhouding in de zogeheten mediation-overeenkomst, die wordt gesloten bij het begin van de mediation. Deze waarborg van geheimhouding is gebaseerd op de wet (art. 7:900-3 BW jo. art. 153 Rv; bewijsovereenkomst). Alle bij de mediation aanwezige personen zijn gebonden aan de regels van beslotenheid en geheimhouding. 

Verbod voeren van andere procedures tijdens de mediation Het is partijen volgens het reglement niet toegestaan, elkaar tijdens de mediation te betrekken in een juridische procedure over het onderwerp van de mediation of over onderdelen daarvan. Uitgezonderd zijn gevallen van juridische noodzaak, zoals het verlopen van termijnen of het vervallen van verhaalsmogelijkheden. Wordt tot een juridische actie besloten, dan dienen de mediator en de andere partij(en) onmiddellijk te worden geïnformeerd. Voorzover dat juridisch mogelijk is, dienen reeds lopende procedures over het onderwerp van de mediation te worden opgeschort voor de duur van de mediation-procedure. 

Klachten Indien een betrokkene een klacht heeft over het functioneren van de mediator, kan hij of zij de klacht voorleggen aan het NMI. Als de klacht niet meteen oplosbaar blijkt, wordt deze doorgeleid naar een klachtbehandelaar. Diens taak is, te proberen de klacht tot een oplossing te brengen. Op de klachtbehandeling is de Klachtenregeling NMI van toepassing.
Mocht een oplossing niet mogelijk blijken, dan kan de klager de klacht neerleggen bij de Tuchtcommissie.

Realisatie: We Provide